Berth

שאל את הרופא: כתף

שאל את הרופא: כתף

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על הכתף. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

שאלות על הכתף